ಮೈ.ವಿ.ವಿಯ ಹಳೆಯ ವಾಹನ(TOYOTA QUALIS) ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ