ಇನ್ಸ್‍ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದ ವತಿಯಿಂದ "Scientific Equipments : Application and Data Analysis in Advanced Research" ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ