ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ