ಪಿ.ಜಿ ಡಿಪ್ಲೋಮ/ಡಿಪ್ಲೋಮ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ