2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ B.Arch ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ