2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅನುಮೋದನಾ ಪಟ್ಟಿ/ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ