ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಐಸಿಟಿಇ ನವದೆಹಲಿರವರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ