ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 01-03-2019ರಂದು “Nutrica- Nutrition carnival” ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ