ಮೈ.ವಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ "ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೆರಿಯರ್ ಹಬ್" ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದ ಬಗೆಗೆ