University Research and Scientific Excellence (PURSE) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ