ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂದರ್ಶನದ ಸಮಯವನ್ನು 2 ಘಂಟೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ 3.30 ಘಂಟೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ