ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ/ನವೀಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಒಡಂಬಡಿಕೆ (MOU) ಅಧಿಸೂಚನೆ