ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಔಷಧ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗೆ