ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ