ಅಕ್ಟೋಬರ್- ನವೆಂಬರ್ 2018ರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ 02-11-2018 ಮತ್ತು 03-11-2018 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ