ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋರ್ಸ್‍ವರ್ಕ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018-19ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೊಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳು