ದಿನಾಂಕ : 12-09-2018ರ ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ವ್ರತದ ದಿವಸವನ್ನು ವಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ