2018-19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಮೋದನಾ ಪಟ್ಟಿ/ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ವಿ.ವಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ