ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ(NSS) ಎರಡು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ