ಸಂಸ್ಕೃತೋಸ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ