ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ