ವಿ.ವಿ ಗಣಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ Linux Open Office Automation ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ನೊಂದಣಿ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ನೊಂದಣಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ