ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಫೀಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ವಿ.ವಿ ಗಣಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ