2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗೆ