ಬಿ.ಎ. ಎಲ್‍ಎಲ್.ಬಿ, ಬಿ.ಕಾಂ. ಎಲ್‍ಎಲ್.ಬಿ, 5 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್‍ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2018-19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ