ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ 2017ರ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ/ಕೆಟಗರಿ-1 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಷೃತ ಫಲಿತಾಂಶ