ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲೇಖನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ