ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪವೇಶಾತಿ-2018ಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ