ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ