ಕಡಿದ ರಂಬೆ, ಒಣಗಿದ ಮರ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ