2018-19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ನಂತರದ ವರ್ಷದ (ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ