ಬಿ.ಎ. ಎಲ್‍ಎಲ್.ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಕಾಂ. ಎಲ್‍ಎಲ್.ಬಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಲಸಲಾಗಿದೆ