ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ Indian Council for Social Science ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ