ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ, ನವದೆಹಲಿರವರ ಧನಸಹಾಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ Field Investigator ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ