ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಡಾ. ಶುಭ ಗೋಪಾಲ್  ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಡಾ. ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಡಾ. ಎಸ್. ಸತೀಶ್
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಡಾ. ಎಂ. ವೈ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು