ಸುದ್ದಿ/ಸುತ್ತೋಲೆ

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

Covid Rapid Testingಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಆನ್‍ಲೈನ್ ನೊಂದಣಿ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಮೈ.ವಿ.ವಿಯ ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ(ಸಿಸ್ಟ್) ವತಿಯಿಂದ 2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

NIRF Ranking 2020 by MHRD, Govt. of India : University of Mysore got 27th position in India. 1st in Karnataka.47th position as per overall assessment criteria

Online application for Ph.D Entrance Examination has been Extended up to 25-06-2020

Extension of Six months duration for M.Phil/Ph.D thesis submission

ಎಂಫಿಲ್/ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಂಗವಿಕಲಚೇತನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗೆ

Pages