ಸುದ್ದಿ/ಸುತ್ತೋಲೆ

Provisional Selected List 3 (From the wait listed candidates) of GAT-B Qualified Candidates for Admission to DBT Sponsored M.Sc. Biotechnology Programme

Provisional Selected List 2 (From the wait listed candidates) of GAT-B Qualified Candidates for Admission to DBT Sponsored M.Sc. Biotechnology Programme

Online registration for webinar on Essentials of Research Writing & Using Mendeley Reference Manager

ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ - 2020 Admission Ticket ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ವೆಬ್‍ಲಿಂಕ್

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಖಾಯಂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿ.ವಿ ಪ್ರಸಾರಾಂಗದ ವತಿಯಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಟ

Online registration for career guidance programme and coaching for competitive exams

Pages