ಸುದ್ದಿ/ಸುತ್ತೋಲೆ

UGC-MOOCs SWAYAM ಕೋರ್ಸ್‍ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧ ಸುತ್ತೋಲೆ

2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ - 02

ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಸೂಚನೆ

Circular related to July-2020 month salary

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಯೋಜನಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಎ.ಎಲ್‍ಎಲ್‍ಬಿ/ಬಿ.ಕಾಂ.ಎಲ್‍ಎಲ್‍ಬಿ ಕೋರ್ಸ್‍ಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪವೇಶ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಬಗೆಗೆ

Online application for Ph.D Entrance Examination has been Extended up to 31-07-2020

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

Covid Rapid Testingಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಆನ್‍ಲೈನ್ ನೊಂದಣಿ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಮೈ.ವಿ.ವಿಯ ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ(ಸಿಸ್ಟ್) ವತಿಯಿಂದ 2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

Pages