Former Faculty

 Superannauated 

Dr. G. Hemantha Kumar 

Professor

Dr. P. Nagabhushan
Professor

Dr. Lalitha Rangarajan
Professor
 
 

 

Earlier Guest Faculties    
 Sl. No.

Name

Qualification
1

Dr. Jyothi V.K

MCA, KSET, Ph.D
2

Kavyashree K R

M.Tech
3

Keshav H

MCA
4

Lavanya Narayana Raju

MCA, M.Phil
5

Manish Kumar Sinha

BE, ME, NET
6

Prajna.S

MCA, (Ph.D)
7

Ramya N

M.Tech
8

Shankara.D

M.Tech
9

Shruthi V S

M.Tech
10

Shivashankara.N

M.Tech
11

Shwetha

M.Tech
12

Dr. Sudhamani. M

M.Sc, KSET, Ph.D
13

Tejaswi K

MCA, KSET, (Ph.D)
14

Vinay Karthik R

M.Tech, KSET,
15

Shilapshree.V

MCA, M.Tech, KSET
16

Ramyashree

M.Sc, KSET, (Ph.D)