ಸಂಪರ್ಕ

ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ,
ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ,
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2419819/2419885
ಈ ಮೇಲ್ : cwsmysore@gmail.com