2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯ ನೇರಪ್ರಸಾರ ದಿನಾಂಕ: 06-03-2023