2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಬಗೆಗೆ