2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಭಾಗ-1ರ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ