2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೊಂದಣಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ