ವಿ.ವಿ ಅಧೀನ ಕಾಲೇಜುಗಳು

  1. ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು
  2. ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜು
  3. ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳ ಕಾಲೇಜು
  4. ವಿ.ವಿ. ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು
  5. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತೆರಕಣಾಂಬಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ
  6. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೆತ್ತೂರು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ
  7. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ