ಕೋರ್ಸ್(ವಿಷಯಗಳ)ವಿವರ

  • ಎಂ.ಎ. ಹಿಂದಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್

•ಭಾಷಾಂತರ ಡಿಪ್ಲಮೋ (ಹಿಂದಿ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಹಿಂದಿ)

•ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ

•ಪ್ರಯೋಜನ್ ಹಿಂದಿ ಡಿಪ್ಲಮೋ 

•ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ