ಸಂಪರ್ಕ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಹಿಂದಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, 

ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು-570006

 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:-

ಕಛೇರಿ-  0821-2419620

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು-  0821-2419619