ಸಿಪಿಡಿಪಿಎಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್‍ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್(ವಿಪ್ರೊ ಸಮೂಹ)ರವರಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಂದರ್ಶನ