ಸಂಪರ್ಕ

ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊರಗುಳಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನೀತಿಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ಮಾನವಿಕ ವಿಭಾಗಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ,
ಮೈಸೂರು 570006
ಕರ್ನಾಟಕ

ದೂರವಾಣಿ : 0821-2419362