ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಡಾ. ಸಿದ್ದರಾಜು ವಿ.ಜಿ.

ಹುದ್ದೆ
ಸಹ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರು–ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ
M.A., Ph.D., (Economics)

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ, ಕೃಷಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿ

ದೂರವಾಣಿ 
09480771681/0821-2419687 (o)

ಈ ಮೇಲ್
sidduecon@yahoo.co.indrsiddarajuvg@gmail.com

  

ಡಾ. ನಂಜುಂಡ ಡಿ.ಸಿ

ಹುದ್ದೆ
ಸಹ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರು– ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ
M.Sc., M.A.,Ph.D.,

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ

ದೂರವಾಣಿ 
09008138152/ 0821-2419637 (o)

ಈ ಮೇಲ್
srisai78@yahoo.in

  

ಡಾ.ದಿನೇಶ ಪಿ.ಟಿ.

ಹುದ್ದೆ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರು -ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ
M.A., Ph.D., (Economics)

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಹಣಕಾಸು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಮತ್ತುಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ

ದೂರವಾಣಿ
09481381263/ 0821-2419637 (o)

ಈ ಮೇಲ್
ptdinesha@yahoo.com