ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಡಾ. ಎಸ್. ಯಶೋದ
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

  • ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಪಿ
  • ಡಾ. ಗಿರೀಶ್ ವಿ.ಜೆ
  • ಡಾ. ಅರಾನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್
  • ಡಾ. ಈಶ್ವರ್ ಕೆ.ಬಿ